بایگانی ماهانه: ژوئن 2011

هرکسی…

هرکسی…
هرکسی به دنبال گمشده ای می گردد…
افلاطون گمشده اش را در سقراط می یابد
نیچه ی فیلسوف آنرا در گوته ی شاعرمی جوید
فارابی نیز آنرا در شخص ارسطو می داند
مولانادر به در به دنبال شمس تبریزی است
ماکیا ولی در پادشاه روم
زرتشتیان در سوشیانس
یهودیان در مسیح
اما من…
اما من هم ، گمشده ای دارم
خیلی دنبالش گشته ام…
حتی بدنبال گمشده ام، به گورستانها هم سرزدم
نامش را روی سنگ گور دختر ناکامی دیدم
جانم لرزید، ازقعر گور صدایی بگوشم آمد،صدای آن دختربود
گفت:چشمان من هم،مانند (تو) دنبال گمشده ای بود،اگر آنرا
یافتی لبان مرادرپیشانی اوببوس که من، در آن، آیات محبت
وعشق می جوئیدم……
بله من گمشده ام رادر(تو)می جویم،توئی که همه خیال می کنند
آنرا یافته ام….
دریغا از تو….

Advertisements

پیشنهاد نامگذاری روزی بعنوان روز زندانی سیاسی

پیشنهاد می‌گردد در این روز، مقصد مسیرهای راه پیمایی زندان اوین و یا دیگر زندان‌هایی که زندانی سیاسی دارند باشد، این راهپیمایی وانعکاس آن می‌تواند نگاههای دوباره جهان را به مساله زندانیان سیاسی، معطوف کرده، در نتیجهٔ فشارهای بین المللی وارده، می‌توان امید به آزادی زندانیان سیاسی بست. شاید هم، حماسهٔ زندان باستیل تکرار گردد.


هر رژیمی که با ملت خود در افتاد ور افتاد

رژیم وتمام عوامل خامنه ای سفاک در داخل و خارج این را بدانند،امروز و امشب، آخرین نخواهد بود : این جنبش تا رسیدن به پیروزی نهایی ادامه دارد و روز به روز گسترده تر وعمیق تر می شود و لحظه ای شما را رها نخواهد کرد.این نکته تاریخی را بدانید که هر رژیمی که با ملت خود در افتاد ور افتاد.


لزوم بومی کردن تظاهرات در 22 خرداد

بسیجان درگروه های 4- 5نفره با لباس مبدل که نشانی از مزدوربودن ندهد داخل جمعیت می شوند و افرادی راکه بیشتر لیدر و سردسته هستند یا کاری می کنند که جمعیت رابیشترهیجان زده کنند راشناسایی کرده و درآن شلوغی ازچهارطرف او رامحاصره و با تهدید اسلحه به آرامی ازمردم جدایش کرده و طوری که کسی متوجه نشود اورا تحویل داده و مجددا برای شکاربعدی برمی گردند…این امر اهمیت این موضوع را می رساند که تظاهرات باید رو به سوی ساخت تشکلهای بومی،اعم از فامیل وبستگان،دوستان وهم محله ایهای هم فکر،رود.در این صورت این زنجیرهای همسان متحد در جای جای شهرها گسست ناپذیر شده هزینه انسانی جنبش به حداقل  خواهد رسید.


مدلی موفق از انقلابی، موفق ، برای ۲۲ خرداد

درسي كه از انقلاب مصر مي توان گرفت

۱. با دوستانتان در محلی دور از جایی که نیروها جمع شده اند گرد هم آیید ۲.هم محله ای های خود را تشويق به پيوستن به خود كنيد۳. در گروههای بزرگ، درحاليكه شعار مي دهيد به خیابان مورد نظر بروید.


سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد می کنم فریاد ، ای فریاد ! ۲۲ خرداد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود

من به هر سو می دوم گریان
در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ و خروش گریه ام ناشاد
از دورن خسته ی سوزان
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
همچنان می سوزد این آتش
نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی ساحل

وای بر من ، سوزد و سوزد
غنچه هایی را که پروردم به دشواری
در دهان گود گلدانها
روزهای سخت بیماری

از فراز بامهاشان ، شاد
دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
بر من آتش به جان ناظر
در پناه این مشبک شب

من به هر سو می دوم گریان
ازین بیداد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش
آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
و آنچه دارد منظر و ایوان

من به دستان پر از تاول
این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب آن روم از هوش
ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود
تا سحرگاهان ، که می داند
که بود من شود نابود

خفته اند این مهربان همسایگانم
شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا
مشت خاکستر

وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب
مهربان همسایگانم از پی امداد ؟

سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد